Oferta.

Back Office.
Usługi prawne.
Usługi księgowe.
Kadry i płace.
Doradztwo podatkowe.
Osoby prywatne.

Back Office.

Zapewniamy przedsiębiorstwom kompleksowe zaplecze w zakresie procesów finansowo-księgowych, obsługi prawnej oraz zarządzania zasobami ludzkimi. To znaczy, że w naszej kancelarii zyskasz pomoc prawnika, doradcy podatkowego oraz specjalistów z zakresu księgowości i finansów oraz kadr i płac.

Usługi prawne.

Doradztwo przy zawieraniu i negocjowaniu umów

Poprzez czynne uczestnictwo pomagamy w trakcie negocjacji umów handlowych i gospodarczych. Poprzez wnikliwą analizę planowanego przedsięwzięcia przygotowujemy strategię przyszłych negocjacji. Oceniamy ryzyko występujące po stronie klienta oraz wskazujemy alternatywne rozwiązania, które pozwolą odpowiednio zabezpieczyć interes prawny i ekonomiczny.

Due diligence

To poddanie przedsiębiorstwa wyczerpującej, wielopłaszczyznowej analizie pod względem jego kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej.
Ma na celu szczegółową ocenę aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa oraz określenie istniejącego i potencjalnego ryzyka związanego z planowaną transakcją kapitałową (np. fuzja, przejęcie, wydzielenie lub sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa). Zakres due diligence zależy od specyfiki badanego przedsiębiorstwa (wielkości, struktury itd.). Due diligence stanowi ostatni etap fazy przedtransakcyjnej, po którym następuje faza negocjacji.

Windykacja należności

W celu wyegzekwowania należności przeprowadzamy cały proces działań przedsądowych mających na celu zdyscyplinowania dłużnika i polubowne załatwienie sprawy, np. poprzez zawarcie ugody przewidującej spłatę zadłużenia w ratach. W przypadku stałych kontrahentów, z którymi nasi klienci planują dalszą współpracę działania takie mają szczególne znaczenie. Jednocześnie na tym etapie przygotowujemy dokumentację niezbędną do złożenia pozwu w przypadku fiaska negocjacji przedsądowych.

Przekształcenia przedsiębiorstw

Przed rozpoczęciem prac nad dokumentacją formalną, dokonujemy analizy skutków następstw sukcesji w wymiarze prawnym, gospodarczym i podatkowym. Następnie przygotowujemy i nadzorujemy cały proces przekształcenia. Obejmuje on przygotowanie planu przekształcenia, dokumentów rejestrowych oraz ich złożenie w sądzie. Poprzez współpracę z biegłymi i notariuszami zapewniamy płynne oraz skuteczne działanie.

Usługi księgowe.

Powiązane są ze sprawozdawczością podatkową oraz analizami finansowymi. Osoby odpowiedzialne za prowadzenie księgowości współpracują na bieżąco z doradcą podatkowym oraz radcami prawnymi. Zagadnienia związane z oceną określonego zdarzenia gospodarczego są na bieżąco analizowane przez odpowiednich specjalistów. Taki model współpracy pozwala na całkowite wyeliminowanie błędów księgowych. Po zakończonym miesiącu klient otrzymuje potrzebne informacje podsumowujące oraz wszystkie niezbędne informacje w zakresie obciążeń podatkowych. Kancelaria w oparciu o otrzymane pełnomocnictwa przesyła deklaracje podatkowe oraz pliki JPK.

Kadry i płace.

Obejmują zespół czynności począwszy od momentu przyjęcia pracownika do pracy. Zapewniamy klientom możliwość wywiązania się z obowiązków określonych w prawie pracy oraz przepisach o ubezpieczeniach społecznych. W wyniku zawartej umowy z klientem przygotowujemy zgłoszenia pracodawcy do PIP, zgłoszenia do PIS, umowy o pracę, zgłoszenia do ZUS, listy płac, plany urlopowe, akta osobowe, zaświadczenia o zatrudnieniu, świadectwa pracy i inne.

Doradztwo podatkowe.

Planowanie podatkowe

Jest działaniem legalnym mającym na celu minimalizowanie obciążeń podatkowych w oparciu o obowiązujące przepisy. Dlatego szczególną uwagę przywiązujemy do bezpieczeństwa prawnego naszych klientów. Ze względu na częste zmiany przepisów podatkowych (lub ich interpretacje) proces ten jest często złożony i może wymagać korekty na przestrzeni czasu. Rekomendujemy w takich sytuacjach wystąpienie z wnioskiem o indywidualną interpretację podatkową. Rozwiązaniem w określonych przypadkach są możliwości prawne wynikające z zewnętrznych systemów prawnych oraz umów bilateralnych o unikaniu podwójnego opodatkowania. Proponowane przez nas rozwiązania są nieszablonowe i zawsze dopasowane do potrzeb klienta.

Pomoc prawną w trakcie postępowań podatkowych i kontrolnych

Zapewniamy pomoc profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniach przed organami skarbowymi oraz na dalszym etapie sądowej kontroli wydanych decyzji. W zależności od specyfiki postępowania możemy do prowadzenia sprawy powołać zespół osób o różnych specjalizacjach. Jeżeli równolegle prowadzone jest postępowanie karne lub karno-skarbowe klient może uzyskać pomoc prawną także w tym zakresie.

Ekspertyzy podatkowe i opinie

Są jedną z podstawowych naszych usług z zakresu prawa podatkowego. Opiniując przedstawiony stan faktyczny, prezentujemy własny pogląd na sprawę z uwzględnieniem stanowiska Ministerstwa Finansów oraz wyroków sądowych, a także zawartych w piśmiennictwie. W celu prawnego zabezpieczenia klienta ekspertyza podatkowa może być elementem wniosku o indywidualna interpretacje podatkową.

Osoby prywatne.

Doradztwo transakcyjne oraz inwestycyjne z elementami ochrony kapitału

Wspieramy procesy transakcyjne poprzez zbadanie aspektów prawnych, ekonomicznych i podatkowych planowanej inwestycji wraz z przygotowaniem dokumentacji transakcyjnej. Doradzimy dobór odpowiednich mechanizmów i form prawnych pozwalających zachować nadzór nad kapitałem przy właściwej jego ochronie.

Doradztwo podatkowe

Doradzamy osobom fizycznym w doborze właściwych form opodatkowania, a także w restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zobowiązań podatkowych i ZUS.

Jesteś zainteresowany naszą usługą?

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać wycenę.
Musisz podać imię
Musisz podać nazwisko
Musisz podać adres e-mail
+48
Musisz podać numer telefonu
Musisz wpisać treść